+387 (0)33 252-708
postshop@posta.ba

Uslovi korištenja


O nama

Prodaja poštanskih maraka

Philatelic shop

Philatelic Shopovi su posebni šalteri ili prostori u sklopu pošte namijenjeni kolekcionarima poštanskih maraka – filatelistima.

U njima se mogu nabaviti sva izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka JP BH Pošta, koverte prvog dana, maximum karte, godišnji programi sa datumima izdavanja maraka, popratni bilteni za svako pojedinačno izdanje i ostali propagandni materijal.

U cilju poboljšanja naših usluga planirano je i proširenje djelatnosti postojećih Philatelic Shopova.

Philatelic Shopovi će u svoju ponudu uvrstiti i filatelistički inventar kao što su pincete, lupe, filatelistički albumi i ostali artikli koji su neophodni, kako pasioniranim filatelistima, tako i onima koji čine prve korake u sakupljanju poštanskih maraka.

Adrese Philatelic Shopova po poštanskim direkcijama:

Centar pošta Sarajevo
Pošta 71101, Obala Kulina Bana 8
Pošta 71120, Zmaja od Bosne 88

Centar pošta Tuzla
Pošta 75101, Aleja Bosanskih Vladara 29

Centar pošta Zenica
Pošta 72101, Masarikova 46

Centar pošta Travnik
Pošta 72270, Travnik, Prnjavor br. 11
Pošta 70230, Bugojno, Nugle II
Pošta 70240, Gornji Vakuf, Mehmed bega Stočanina
Pošta 70220, Donji Vakuf, 14 Septembar
Pošta 70290, Novi Travnik, Trg Zlatnih Ljiljana
Pošta 71270, Fojnica, Mehmeda Spahe

Centar pošta Bihać
Pošta 77101, Bosanska 3

Centar pošta Mostar
Pošta 88104, Braće Sejića bb
Pošta 88110, Onesukova bb


Na stranom tržištu je moguće nabaviti filatelistička izdanja JP BH Pošta kod naših zvaničnih agenata prodaje:

PHILAGENTUR
Feldbergerstrasse 57
D-61440 Oberursel
Njemačka
Tel: 00 49 6171 62820
Fax:00 49 6171 628282

British & Overseas Philatelic Agency, Ltd.
4th Fl Sho-ei Building 1-11-3  Shibuya
Tokyo 150-0002 JAPAN
Tel: 813-3499-5250
Email: lychees@tky2.3web.ne.jp
Web: www.bopa.jp


Kontakt

Adresa:
JP BH Posta d.o.o. - POSTSHOP
Obala Kulina Bana 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon:
+38733252708

Fax:
+38733252792

Email:
postshop@posta.ba
 

Uslovi korištenja

Reklamacije i prigovori

Korisnik usluga može podnijeti „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo reklamaciju vezanu za rokove prijenosa, način uručenja oštećenja poštanskih pošiljaka kao i druge vrste prigovora.

Reklamacije korisnika na poštanske usluge

Reklamacija se može podnijeti samo za one pošiljke za koje se izdaje potvrda o prijemu pošiljke.

Reklamcije podnose korisnici usluga:

a) pošiljatelj ili ovlaštena osoba, u slučajevima kad poštanska pošiljka nije uručena, kad je prekoračen rok prijenosa ili je usluga djelomično izvršena;

b) primatelj ili ovlaštena osoba, u slučaju kad je poštanska pošiljka oštećena ili je umanjen njen sadržaj.

Reklamacija pošiljatelja

Ako korisnik poštanske usluge smatra da poštanska pošiljka nije uručena primatelju ili je uručena sa zakašnjenjem, odnosno da ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti, može operateru poštanskog prometa podnijeti pisanu reklamaciju u roku od 6 (šest) mjeseci od dana predaje poštanske pošiljke.

Reklamacija se podnosi na obrazcu ''Potražnica'' (P-105 ili CN 08) uz plaćanje poštarine za pošiljke u unutrašnjem prometu utvrđene cjenovnikom usluga osim za pošiljke s povratnicom. Prilikom reklamacije korisnik usluga je dužan dati na uvid zaposleniku poštanskog ureda potvrdu o prijemu pošiljke, koji će na poleđini te potvrde upisati broj i datum sačinjavanja potražnice, te izvršiti ovjeru žigom.

Pošiljatelj u pravilu podnosi reklamaciju u uredu operatera poštanskog prometa koji je pošiljku primio. Izuzetno, pošiljatelj reklamaciju iz prethodnog stava može podnijeti i u bilo kojem drugom uredu operatera poštanskog prometa, koji tu reklamaciju prosljeđuje prijemnom uredu pošiljke na koju se reklamacija odnosi.

Reklamacija primatelja

Primatelj podnosi reklamaciju u poštanskom uredu operatera poštanskog prometa koji obavlja uručenje pošiljke.

Reklamaciju radi oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti odmah pri uručenju poštanske pošiljke, nakon čega pošta sačinjava Zapisnik o neispravnosti pošiljke.

Ne prihvata se reklamacija koja je podnesena nakon uručenja pošiljke, osim u slučaju ako primatelj, najkasnije narednog radnog dana, priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

Operater poštanskog prometa je obavezan dostaviti pisani odgovor o osnovanosti reklamacije u roku od:

- 30 (trideset) dana od dana podnošenja reklamacije za pošiljke u unutrašnjem poštanskom prometu;

- 60 (šezdeset) dana od dana podnošenja reklamacije za pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu.

Prigovori korisnika

Pored reklamacija vezanih za rokove prijenosa, način uručenja i oštećenje poštanske pošiljke, korisnik može „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo podnijeti i druge prigovore ili zahtijevati dodatne informacije na jedan od slijedećih načina:

Pismenim putem na adresu:

„JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO

Sektor za poštanski promet,

Obala kulina bana 8

71000 SARAJEVO

Putem e-maila:

kontaktcentar@posta.ba

Telefonskim putem na broj 1312.

ODGOVORNOST I NAKNADE ŠTETE

Ostvarivanje prava na naknadu štete

Operater poštanskog prometa dužan je platiti odgovarajuću naknadu korisniku poštanskih usluga u slučaju gubitka, oštećenja, umanjenja sadržaja ili prekoračenja rokova prijenosa poštanskih pošiljaka, do kojih je došlo krivnjom, namjerom ili nehatom operatera poštanskog prometa.

Korisnik usluge može na osnovu pisanog odgovora u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema odgovora, operateru poštanskog prometa podnijeti Zahtjev za naknadu štete (P-112). Zahtjevu za naknadu štete obavezno se prilaže negativno riješena potražnica odnosno zapisnik o neispravnosti pošiljke.

Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio pronađe nakon isplate naknade štete, operater poštanskog prometa obavezan je o tome izvjestiti korisnika usluge.

Ako korisnik usluge zahtjeva uručenje naknadno pronađene pošiljke, obavezan je vratiti iznos primljene naknade štete. U protivnom operater poštanskog prometa ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njen sadržaj.

Pošiljatelj poštanske pošiljke odgovoran je operateru poštanskog prometa za štetu koju njegova poštanska pošiljka nanese ostalim poštanskim pošiljkama, objektima, opremi, osoblju operatera poštanskog prometa i drugim osobama, pod uvjetom da se utvrdi da je nastanak štete izazvan krivnjom, namjerom ili nehatom pošiljatelja.

Izuzeće od odgovornosti

Operater poštanskog prometa nije odgovoran u slijedećim slučajevima:

a) kada dokaže da se događaji (gubitak ili oštećenje poštanske pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja, prekoračenje roka za prijenos i uručenje, usluga nije obavljena ili usluga nije obavljena u cjelosti) nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila);

b) kada korisnik usluge ne podnese reklamaciju u utvrđenom roku ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u utvrđenom roku;

c) kada se radi o poštanskim pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen;

d) kada je šteta uzrokovana time što korisnik usluge nije pakirao pošiljku na način da osigura njezin sadržaj ili se nije koristio odgovarajućom ponuđenom uslugom operatera poštanskog prometa.

Operater poštanskog prometa ne odgovara za izgubljenu korist, niti za stvarnu štetu koja može nastati radi gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, te prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke.

Naknade štete

Ovisno o utvrđenim nepravilnostima operater poštanskog prometa obavezan je korisniku usluga isplatiti odgovarajuču naknadu štete.

VRSTA POŠILJKE

ZA GUBITAK I POTPUNO OŠTEĆENJE ILI UMANJENJE SADRŽAJA POŠILJKE

ZA DJELIMIČNO OŠTEĆENJE ILI UMANJENJE SADRŽAJA POŠILJKE

ZA PREKORAČENJE ROKA PRIJENOSA POŠILJKE

UNUTRAŠNJI POŠTANSKI PROMET

Preporučena pošiljka

Desetostruki iznos naplaćene poštarine

Petostruki iznos naplaćene poštarine

Iznos naplaćene poštarine

Vrijednosno pismo

Iznos označene vrijednosti

U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše do iznosa označene vrijednosti

Iznos naplaćene poštarine

Paket

Iznos označene vrijednosti

U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše do iznosa označene vrijednosti

Iznos naplaćene poštarine

Uputnice

Isplata uputničkog iznosa po „duplikatu“ poštanske uputnice

 

Iznos naplaćene poštarine

EMS pošiljke

(sa označenom vrijednošću)

Iznos označene vrijednosti

Iznos označene vrijednosti

Iznos naplaćene poštarine

EMS pošiljke

(bez označene vrijednosti)

Destostruki iznos naplaćene poštarine

Petostruki iznos naplaćene poštarine

MEĐUNARODNI POŠTANSKI PROMET

Preporučena pošiljka

30 DTS +

iznos naplaćene poštarine

(izuzev poštarine za preporučeno rukovanje)

U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše 30 DTS

-

Preporučena M vreća

150 DTS +

iznos naplaćene poštarine

(izuzev poštarine za preporučeno rukovanje)

U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše 150 DTS

-

Vrijednosno pismo

Iznos označene vrijednosti + iznos naplaćene poštarine

(izuzev poštarine za vrijednosno rukovanje i osiguranje)

U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše do iznosa označene vrijednosti

-

Paket

(bez označene vrijednosti)

40 DTS + 4,5 DTS po kg +

iznos naplaćene poštarine

U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše 40 DTS +

4,5 DTS/kg

-

Paket

(sa označenom vrijednošću)

Iznos označene vrijednosti + iznos naplaćene poštarine

(izuzev poštarine za vrijednosno rukovanje i osiguranje)

U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše do iznosa označene vrijednosti

-

EMS pošiljke

30 DTS za dokumenta

130 DTS za robu

U iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše 30 DTS za dokumenta i 130 DTS za robu

Iznos naplaćene poštarine

 

 

Pored naknade štete korisnik ima pravo i na povrat naplaćene poštarine za datu uslugu. Za prekoračenje roka prijenosa poštanske pošiljke korisiku poštanskih usluga se samo vraća iznos naplaćene poštarine.

Privatnost i sigurnost

Privatnost i zaštita podataka

Pri korištenju stranice www.posta.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, transkaciji ili bilo kojem drugom dijelu stranice. JP BH POŠTA d.o.o. čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka.


Zaštita autorskih prava

Podaci na www.posta.ba  su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na www.posta.ba  uključuju programe, tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju www.posta.ba te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uslovima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.